Dřevostavby

1. Kde mohu zjistit ceny stavebního systému SIP?

Poptávky a dotazy na technické i jiné informace můžete posílat na mail: obchod2v@obchod2v.cz

2. Jde postavit z technologie SIP nízkoenergetický, nebo pasivní dům a co to vlastně je?

„Nízkoenergetický dům“ je stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok, tedy až pětinásobně nižší než běžné stavby. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavby. Dům musí být navržen v souladu s doporučením ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“. Na „Pasivní dům“ jsou kladeny ještě přísnější požadavky, ale výsledkem je stavba s minimálními náklady na provoz, především na spotřebu energie. Spotřeba tepla na vytápění musí být nižší než 15 kWh na m² obytné plochy stavby za rok. Spotřeba všech energií bez rozdílu účelu musí být nižší než 120 kWh na m² obytné plochy stavby za rok. Dům musí mít neprůvzdušnou obálku, tedy při rozdílu tlaku vzduchu mezi exteriérem a interiérem 50 Pa může dojít k výměně vzduchu v objemu 60 % z objemu budovy za hodinu. K dosažení „pasivity domu“ musí být dům tvarově optimalizován a musí být správně osazen na pozemek vzhledem ke světovým stranám. Pasivní domy využívají různá zařízení pro získávání energie na vytápění a na ohřev užitkové vody, jako jsou sluneční kolektory, tepelná čerpadla, apod. Velmi důležitým zařízením pro pasivní dům je ventilační systém, který zajišťuje výměnu vydýchaného vzduchu za čerstvý při minimálních energetických ztrátách, tedy se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu s tzv. rekuperací. Ze stavebního systému SIP se běžně staví nízkoenergetické i pasivní domy.

3. Jsou domy z technologie SIP difůzně otevřené, dýchají?

Problematika „dýchání“ domu je maličko složitější. Jde o dva pojmy. O infiltraci, neřízené větrání netěsnostmi v obálce budovy. Druhým pojmem je difúze vodní páry, tedy proces pohybu molekul z místa z vyšší koncentrací na místo s nižší koncentrací.
Infiltrace je u moderního domu nežádoucí. Průvzdušná obálka budovy by měla za následek odvětrání ohřátého vzduchu z interiéru a tím by rostla spotřeba energie na vytápění. Infiltrací by docházelo i k transportu vodní páry obsažené ve vzduchu do obvodové stěny. Teplý vlhký vzduch z interieru cestou směrem ven chladne (především v zimních měsících), a po dosažení teploty rosného bodu by nadbytečná vlhkost zkondenzovala. Infiltraci je tedy nutné zabránit. Průvzdušnost obálky budovy se měří a její hodnoty pro jednotlivé typy staveb jsou stanoveny normou. Domy splňují i nejpřísnější požadavky kladené na pasivní stavby.
I když zajistíme neprůvzdušnost obálky domu, druhý jev, tedy difúze vodní páry bude probíhat dále. Vzduch je směsí plynů a jedním z nich je vodní pára. Pokud dvě místnosti s rozdílnou relativní vlhkostí vzduchu oddělím membránou, příroda bude chtít rozdílný tlak vodní páry ve vzduchu v obou místnostech dostat do rovnováhy a přes membránu bude z místa s vyšší vlhkostí pronikat vodní pára do místa s nižší vlhkostí. Pokud bude membrána paropropustná, rovnovážného stavu se dosáhne. Pokud bude membrána difúzně uzavřená a difúzi neumožní, k vyrovnání tlaku vodní páry v místnostech nedojde. Stavební materiály se z pohledu difúze vodní páry dělí na materiály paropropustné (difúzně otevřené), parobrzdné (částečně difúzně otevřené) a paronepropustné (difůzně uzavřené). Paropropustnost konkrétního materiálu je definována součinitelem difúzního odporu, který se značí řeckým písmenem „μ“ (mí). Součin tloušťky materiálu /m/ a μ je takzvaný koeficient ekvivalentní difúzní tloušťky Sd /m/, který přirovnává paropropostnust konstrukce k paropropustnosti vzduchu.

Příklad: Jak je paropropustný polystyrén tl. deset centimetrů?
Průměrné μ polystyrenu je 30, tloušťka vrstvy polystyrenu je 0,1m, tedy 30×0,1/m/ = 3 /m/

Polystyren tlustý deset centimetrů je paropropustný jako sloupec vzduchu vysoký tři metry.
Všechny běžně používané stavební konstrukce tedy zděné stavby, dřevostavby i domy z SIPs jsou parobrzdné, neboli částečně difúzně otevřené. Podle normy se posuzuje zda v konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry, nebo ne a pokud ano, zda kondenzátu na jeden metr čtvereční stěnové konstrukce a rok není více, než povoluje norma a zda se kondenzát v průběhu roku ze stěny vypaří. Podle platné evropské harmonizované normy ČSN EN ISO 13788 ve stěně v technologii SIP ke kondenzaci nedochází.
Podle platné ČSN 730540 (ano, platí obě) dochází ke kondenzaci v množství 10x až 1000x menším než tato norma povoluje, přičemž platí, že veškerý případný kondenzát je odpařitelný se 100 až 1000 násobnou bezpečností. Rozdíl je dán tloušťkou dodatečného zateplení stavby.

Závěr:

Domy z technologie SIP jsou zabezpečeny proti infiltraci, tedy neřízenému větrání obálkou budovy a zároveň umožňují odvětrání případné vlhkosti ze stěny a to podle české i evropské normy. Pokud byl předcházející text nesrozumitelný, vězte, že v USA se technologie SIP používá pro výstavbu již 60 let a jde tedy o neprověřenější prefabrikovaný systém pro montované stavby, dnes již celosvětově rozšířený.

4. Mohu si takový dům postavit sám?

Určitě ano, ale nedoporučujeme to. Umím vyměnit olej v autě, ale vozím auto do servisu. Umím vyrobit nábytek i jogurt, ale kupuji je. I když tyto práce zvládnu, nemohu se svými znalostmi vyrovnat profesionálům s jejich vybavením a nasazením. Nevyhnu se začátečnickým chybám, mnohdy ani úrazům (panel má 80 kg) a stavbu určitě nezvládnu tak rychle jako profík. Proto vám doporučuji přenechat odbornou práci odborným a certifikovaným firmám.

5. Kolik stojí takový dům?

Cena stavby není dána námi, na konečné ceně domu se podílíme základním rabatem. Přesto se dají na našich stavbách ušetřit oproti zděným stavbám statisíce korun. Pojdte počítat se mnou:

Díky rychlé montáži a rychlému stěhování do nového domu ušetříte několika měsíční, někdy až několikaleté nájemné za své dosavadní bydlení.

Malá tloušťka obvodové stěny vám na jednopodlažním domě o zastavěné ploše 100 m2 ušetří oproti cihlám 10,5 m2, tedy jednu místnost, a to je cca 170 – 200 tis.Kč

Rychlá výstavba zlevňuje o desítky tisíc náklady na hypotéku. Je rozdíl platit úroky z celé částky po dobu výstavby tří měsíce, nebo dva roky.

Stavby z z technologie SIP jsou velmi přesné, nevyžadují vícenáklady na opravy a dodělávky

Provozní náklady takových domů jsou díky vynikajícím tepelně technickým vlastnostem minimální.

6. Co je to technologie SIP?

Technologie SIP, structural insulated panels, je jedinečný způsob konstrukce staveb založený na sendvičovém panelu, který vyvinuli ve čtyřicátých letech minulého století v USA. Panel SIP je univerzálně použitelný pro základové desky, obvodové i vnitřní nosné stěny a pro střešní pláště. Má vynikající pevnostní a tepelně technické vlastnosti. Díky tomu, že neobsahuje žádné dřevěné prvky se dá libovolně dělit rovnými i šikmými řezy a tím se univerzálnost jeho použití dále zvyšuje. Technologie je celosvětově používaná pro rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy i podnikatelské objekty.